Plantering

Vi hjälper Dig med markberedning, plantval och sättning.
Rätt planta på rätt plats i rätt tid.

Granplantor - Plantskolan i Hallsberg

Plantor

Det finns två huvudtyper av plantor. Täckrot, som har en rot täckt av en jordklump och som planteras med rör, samt barrot, vars rötter är större och spretigare och som sätts med hacka och/eller jordborr.

Täckrotsplantan är absolut vanligast och används vid de flesta föryngringar. Barrotsplantan har fått växa längre än täckroten och är därmed större vilket gör den bättre rustad mot skadegörare och konkurrerande växtlighet. Barroten passar bra till hjälpplantering.

Täckrot
Barrot

Plantbeskrivning

Ladda ner Plantbeskrivningen här

Kontakta oss för mer information.

Markberedning

Man bör markbereda vid nästan alla föryngringar. Fördelarna är många med för plantan ett jämnare klimat. Vid plantering blir det enklare att få ned plantorna, automatiskt bra val av planteringspunkter, jämnare fördelning av plantor på hygget, mindre risk för snytbaggen.

För markberedning finns flera typer av maskiner att tillgå. En lite annorlunda konstruktion är denna som körs av Magnus Tjäderbäck. Magnus kan även dikesrensa och skyddsdika.

Markberedning - vid bussresa med SKOGsam - Sommaren 2013

Röjning

Att röja ungskogar i rätt tid är A och O för ett bra framtida skogsvärde. Det gäller barrbestånden men är minst lika viktigt i lövområdena.

Utebliven röjning i täta bestånd leder till klenare träd och därmed en ökad risk för snöbrott och vindskador. Dessutom blir kvalitén lidande. Vid en röjning har man också möjligheten att välja vilka träd som blir framtidsträd och kan på så vis styra beståndet i den riktning man önskar.

Dikning

Låt inte skogen stå och drunkna och drabbas av syrebrist. Passa på att rensa gamla skogsdiken. Som regel får man dikesrensa ner till gamla dikesdjupet.