Miljöpolicy för SKOGsam AB

SKOGsam AB skall verka för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, för miljön och för de anställda.

Vi skall uppfylla gällande lagstiftning samt följa PEFC™´s och FSC®’ (FSC-C089427) -krav och intentioner, och så långt möjligt förvissa oss om att råvaran ej kommer från olaglig eller av samhället icke auktoriserad avverkning, nyckelbiotoper, skogsområden där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks, skogar där höga bevarandevärden är hotade, genmanipulerade träd eller naturskog som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke skoglig markanvändning, ILO:s kärnkonversioner kränks.

Verksamheten skall bedrivas och förbättras på ett sådant sätt att den eventuella negativa påverkan på miljön minskar.

Vi skall på ett ansvarsfullt sätt fullgöra våra åtagande mot anställda, samhälle, miljö och uppdragstagare.

Personalen skall utbildas och informeras så att den kan uppfylla ovanstående krav och intentioner.


Certifiering

SKOGsam är certifierad enligt PEFC™ och FSC® och vi kan också certifiera Din fastighet. Certifiering av Din fastighet innebär att du får mer betalt för ditt virke.  Ta kontakt med oss för att få veta mer.
Kontakta oss…


Vi är gruppcertifierade inom följande:

Spårbarhetsparaply PEFC™:

2018-skm-pefc-219
PEFC™ hemsida »

 

 

 

Spårbarhetsparaply FSC®:

dnv-coc-001517, DNV-CW-001517-svenska
FSC® hemsida »