Miljöpolicy för SKOGsam AB

SKOGsam AB skall verka för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, för miljön och för de anställda.

Vi skall uppfylla gällande lagstiftning samt följa PEFC och FSC  -krav och intentioner, och så långt möjligt förvissa oss om att råvaran ej kommer från olaglig eller av samhället icke auktoriserad avverkning, nyckelbiotoper, skogsområden där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks, skogar där höga bevarandevärden är hotade, genmanipulerade träd eller naturskog som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke skoglig markanvändning,

Följa ILO:s kärnkonventioner gällande:

  • Barnarbete
  • Tvångsarbete
  • Diskriminering på arbetsplatsen
  • Ansluta sig till facket, och kollektivavtal

Verksamheten skall bedrivas och förbättras på ett sådant sätt att den eventuella negativa påverkan på miljön minskar.

Råvaran skall till största möjliga andel komma från ett miljöanpassat certifierat skogsbruk.

SKOGsam AB skall verka för att denna volym ökar.

Vi skall på ett ansvarsfullt sätt fullgöra våra åtagande mot anställda, samhälle, miljö och uppdragstagare.

Personalen skall utbildas och informeras så att den kan uppfylla ovanstående krav och intentioner.

Uppgifter om företaget kan ni finna i respektive databas om certifiering


Certifiering

SKOGsam AB är spårbarhet, CoC certfierat FSC, genom medlemskap i Pancert AB group och i PEFC genom eget certifikat.

Vi kan också certifiera Din fastighet vilket innebär att du får mer betalt för ditt virke.
Kontakta oss för att få veta mer vad det innebär

Kontakta oss här…

Pancert AB: PanCert-Certifiering i hela landet


Vi är gruppcertifierade inom följande:

Spårbarhetsparaply PEFC:

DNVSE-PEFC-COC-219
PEFC hemsida »

 

 

 

Spårbarhetsparaply FSC:

dnv-coc-001517, DNV-CW-001517
FSC® hemsida »