Publicerat den | Nyheter.

Till våra skogsleverantörer

Ja då är nya säsongens avverkningar i gång med full fart på alla maskiner.
Året som har gått har varit intensivt med avverkning av mycket granbarkborreskog.
Volymerna ökade för SKOGsams del med glädjande 15% över budget 20/21.
När vi nu går in i 21/22 så ser vi ytterligare en ökning då intresset för avverkning är stort mycket beroende på fortsatta angrepp av granbarkborren samt p.g.a.kraftigt höjda priser på tall-grantimmer. Mycket exporteras o det är brist hos byggvaruhusen. Sen är frågan hur länge pristoppen räcker? Av erfarenhet vet vi att konjunkturer ändras fort ibland. Börjar byggandet bli för dyrt när det också är brist på hantverkare? Den som lever får se. På massaved råder fortsatt stora överskott. Priserna på våra specialsortiment drar upp rotnettot rejält.

HÖJDA TIMMERPRISER. LÄGE FÖR HÖSTAVVERKNING.
Läge för avverkning av äldre granskog. Hugg också tall till goda priser!
Utbudet är stort genom fortsatta angrepp av barkborre. Många vill natur-
ligtvis passa på att avverka när timmerpriserna är höga.

SKOGsams specialsortiment ”höjer värdet på skogen.”

 • FURUSTOLPAR    Raka av tall. För export till England o Arabländer. 10 m+
 • STAMBLOCK          25 cm+. Går till finsnickerier. Utsynas alltid på rot.
 • GROVTALL             26 cm+. till special som broar bl.a.
 • Möbelkubb              Mycket apteras för den Japanska marknaden. Klenare tall.
 • Sliper                          För SJ:s behov till olika bandelar.
 • Dalakubb                 Gran-tallkubb 3,05m. Blir regelvirke till bl.a Japan.
 • GROVGRAN            36 CM+. För bl.a Siemens behov till specialemballage.
 • Vänerblock              gran Plywood till byggindustrin. Bottnar till bilkärror m.m.
 • Björk-asptimmer  Björk till inredning, tumstockar. Asp till Tändstickor.
 • Ektimmer                 Till golvtillverkning. Alltid höga priser.
 • Tall-grantimmer   Specialapteras för olika marknaden världen över.
 • Tysktimmer            Timmer av bättre torrgran. Går mycket till USA.

Vad gör vi med torrgranen?
Uttag av torrgranstimmer till sågverk i Tyskland samt även till Småland.
Kvalite: Sågbart utan lagringröta. Tål blånad. Max 6 månader gammal gran.

Ut med röjsågen så mycket du orkar!
Fortsätt o röj för fulla muggar. Kronorna måste få mycket ljus så träden växer bra.Vi har proffsiga o kunniga röjare som hjälper till. Slå en signal o få röjningen gjord!

Satsa på mer fröställningar av tall på torrare marker!
Lämpliga frötallar bör frihuggas i god tid före en slutavverkning för att bli stormfasta. Lämpligt antal kan vara 70-90 st tallar per/ha. Räkna med att en del alltid blåser ner. Men fördelen är jämfört med plantering att du får tätare uppslag med plantor. Dessutom är dom inte lika smakliga som tallplantorna. Frötallar ger som mest frö från år 3. En ordentlig markberedning 1-2 år efter avverkning är av största vikt.
Tall lämpar sig på torra o sandiga marker. Markberedning med frösådd är alternativet.

Beställ skogsbruksplan! – få kännedom om din skog.
Genom sb-planen får du reda på innehållet i din skog. Där står värdefull information om
vad som behöver göras. T.ex när röjning, gallring, slutavverkning är lämplig att utföra.
Du får reda på virkesförråd, bonitét och tillväxt. Fina kartor gör det lätt att hitta i bestånden
Via planen kan man bedöma fastighetens värde. Bra underlag vid köp el. försäljning.

Kolla upp barkborrens angrepp i granskogen!
Finns det nya angrepp? Ser du borrmjölet på stammen? Tappar granen mycket barr?
En torrgran har ringa värde. En frisk timmergran har mycket högt värde idag.
Plockhuggningar i beståndet skapar nya hyggeskanter där granen blir solchockad o
borren trivs. Nya luckor ökar risk för stormfällning. Kan vara fördel att avverka hela beståndet.

Skogsdagar, bussresor? Vi får se hur hösten utvecklar sig med viruset. Vore kul att få komma i gång med dessa träffar. För övrigt så är augusti en bra tid för fältarbeten så slå gärna en signal så kan vi träffas för en skogspromenad.