Publicerat den | Nyheter.

Vill börja med att tacka för det goda samarbetet under 2019 som var ett år med stor konkurrens om timret samt angrepp av granbarkborren i en omfattning som vi aldrig har sett tidigare. År 2019 blev det bästa året någonsin för SKOGsam med nytt rekord i avverkad volym skog samt nytt rekord i nyplanteringar. Resultatet har uppnåtts genom ett gott samarbete mellan våra leverantörer (skogsägarna) och våra 8 skogliga rådgivare samt ett stort kontaktnät på industrisidan.

Bra virkespris – dessa faktorer spelar in?

Markens o vägens bärighet (går det att avverka året runt eller inte)
Terrängtransportavståndet, d.v.s avståndet till bilväg.
Medelstammens storlek (det är dyrare att avverka mindre träd)
Andelen grovtimmer, klentimmer o massaved. (grovtimret står för det stora värdet)

Skall du köpa eller sälja fastighet

Vi hjälper till med skogsbruksplaner, rådgivning, beräkning av ekonomisk avkastning, mäkleri, tips inför generationsskifte m.m.
Pingla kontoret eller din personlige rådgivare på SKOGsam!

Markberedning ger hög tillväxt – länge.

Enligt Skogforsk ger markberedning positiva tillväxteffekter i minst 30 år efter planteringen. Man har inte hittat några negativa effekter. I stället ökade volymproduktionen 20-55 procent jämfört med omarkberedda föryngringar. Beredda områden ger plantorna bättre överlevnad.

Plantera i vår innan gräs o sly tar över!

En del storlekar av gran finns. Något av sibirisk lärk o tall finns kvar.

Satsa på att få ungskogen röjd! Skapa värden för framtiden!

Man bör tänka på att inte skapa monokulturer med bara ett trädslag kvar. En variationsrik skog med flera trädslag ger flera ben att stå på om det ena trädslaget inte fungerar. Det har också visat sig att en inblandning av cirka 20% björk i granbestånd gör att inte barkborren trivs där. Enligt senare forskning. För att undvika piskskador av björk kan man hellre spara öar av löv. Våra erfarna skogsröjare röjer effektivt o smidigt igenom de tätaste bestånden. Slå en signal!

Skapa höga virkesförråd på god mark? Röj tidigt. Samt endast 1 gallring.

Med de ökade riskerna som stormar o insekter ger så förordas på bördigare
marker vikten av ordentlig röjning i rätt tid (innebär oftast minst 2 röjningar.)
Därefter endast en ordentlig gallring vid 25-30 år ålder. Sedan inga mer åtgärder i granskogen förrän slutavverkningen inträder. På det viset ska man kunna få högre virkesförråd vid slutavverkningen (önskvärt 350-450 m3sk/ha.)

Välkommen att besöka oss på Hindersmässan 22-24 januari i Kumla!

Vi finns som vanligt hos Värmdal och Traktorservice i Kumla. Norra utfarten.
Välkommen in o prata skog! Vi bjuder på kaffe o linfröbullar samt goda tips o råd.
Vi är där Onsdag-Fredag mellan 08:30-16:30. Kontakta resp. skogvaktare om tiderna!