Publicerat den | Nyheter.

Den gångna säsongen kännetecknas av stora angrepp av barkborre, dessutom ett par stormar med vindfällen som följd. Sedan kom blötsnön med stora skador i ungskogarna.

Våra 13 avverkningsgrupper har varit fullt sysselsatta med dessa arbeten. Storleken på huggningarna har ökat och avverkningar på över 1000 fub per objekt är numera normalt då mer av den gamla granen avverkas för att rädda hem timmervärdet. Barkborren svärmar nu för andra gången och nya granar angrips. Ihop med värmen och den torka som varit kan det bli stora problem. Så ta en koll i skogen med jämna mellanrum.

Virkespriserna ökar på flera sortiment

Priserna på massaved och brännved har ökar ordentligt inför nya säsongen. Överskottet börjar övergå i underskott på dessa sortiment. Även timmerpriserna ökar inför kvartal 3, vilket talar för tidiga timmeravverkningar. Sågverken är osäkra hur kvartal 4 blir. Höga kostnader på byggmaterial samt flera räntehöjningar slår mot byggsektorn. En del stora byggen dras tillbaka. Närmsta tiden ser bra ut och det gäller för både tall- och grantimmer och kubb. Utbudet av nya avverkningar är stort.

Vi tror att mer gallringar kommer i gång då höjda massavedspriser förbättrat läget. Kostnader för avverkning har stigit cirka 25% p.g.a ökade dieselkostnader på 1 år. För att få rimliga flyttkostnader jobbar vi för mera huggningar i samma trakt.

       Tips inför hösten

  • Avverka bestånd angripna av barkborre. Ta del av de högre timmerpriserna.
  • Frötallar med föryngring som börjar vara knähöjd, är dags att plocka ner.
  • Höjda priser på bl.a timmer, stamblock, sliper o tallkubb ger ett bra läge.

Björk mer intressant med nya högre priser

Bristen på björk består. Den behövs till svarvbjörk/björktimmer vilket huggs för lite volymer av. Björkmassaved ingår i dryckesförpackningar, wellpapp som viktig råvara. Kom ihåg att björken ska ha minst 50% grönkrona för att växa optimalt. Flera gallringar under omloppstiden behövs. Kom ihåg att röja den vid 3 meters höjd. Det nya sortimentet svarvbjörk tål rödkärna 50% av diametern. En bra fördel.

Förbättra skogsbilvägarna!

  • Kantskär vägarna och sladda för att få rätt lutning, så att vattnet rinner av vägen.
  • Lägg ett bottenlager med bergkross, dimension 0-60 eller grövre.
  • Ovanpå lägg väggrus så blir det trevligare med personbilen att ta sig fram.
  • I samband med planering av avverkning viktigast börja med vägar och upplagsplatser.
  • Grusning innan lastbilstransporter börjar är fördelaktigt. TA bort vassa stenar!
  • Lägg pengar från slutavverkningar på att förbättra vägarna!

Markberedning

När bestånd av frötallar lämnas är en grundlig markberedning oftast med harv en viktig åtgärd. Det ger många såddpunkter och skapar fina föryngringar. Frötallar ger bäst frösådd som regel från år 3, då kottar hunnit utvecklats och mognat fram. De som markbereder bör få in aktuella objekt i tidigt skede då rutter lägges upp för att hinnas med på hösten. Brist råder i branschen på dessa maskiner.

Ta hjälp av våra kunniga röjarlag

En röjning i rätt tid är mycket viktigt innan det blivit för små kronor. Våra röjarlag har bra kapacitét och tar sig an bestånd av tall, gran och löv. Vid 3 meters höjd dags röja isär björken.

Tallen röjs oftast vid älgsäker höjd.

Rekordvolym för SKOGsam säsongen 21/22

Ökad marknadsandel har höjt virkesfångsten ordentligt som blev över 420 000 fub. Det innebär att varje vecka avverkas 185 tradare med massaved, timmer.

Vi tackar våra leverantörer för förtroendet och ser fram emot fortsatt goda kontakter.

Välkommen att höra av dig! ”Våra personliga skogvaktare tar väl hand om din skog.”