Publicerat den | Nyheter.

Hallsberg 2021-12-13
Bäste Skogsägare!
Stort intresse för avverkningar.

Det stora utbudet på huggningar beror på granbarkborrens framfart och förbättrade virkespriser. Ungefär 75% är gran, 20% tall o resten löv i huggningarna. Efterfrågan finns på både gran och talltimmer. Marknaden för sågverken har mattats av och vissa begränsningar i produktionen planeras. Ökad andel kubbsortiment av gran och tall kommer fram i avverkningarna och kubbsågverken har expanderat kraftigt dom sista åren.
I snitt sågas en stock per sekund vilket ger en låg sågkostnad. I huvudsak sågas kubb mellan 12-19 cm toppdiameter. Av kubben blir det reglar som är en stor produkt. Reglar sågas i olika dimensioner som sedan hyvlas och levereras i paket o container världen över. De vanliga sågverken har idag en grövre medelstock vilket ökat produktionen, samt gett en lägre sågkostnad.

Claes Eriksson, Resta, kommer bli en av Skogvaktarna i team-Skogsam!

Claes har stor skoglig erfarenhet från eget skogsinnehav och skoglig entreprenadverksamhet och har den senaste åren haft en maskingrupp hos oss på Skogsam. Claes kommer utgå från sin gård i Resta, Ramsberg.

Hög takt i avverkningarna.

Våra 12 skördargrupper går för fullt. Mestadels avverkning p.g.a angrepp av borren samt goda timmerpriser. Även tall hugges med sortiment som stolpar, stamblock, grovtall och timmer. Att bestånden är underröjda är viktigt och medför mindre timmar på skördaren o bättre ekonomi samt ger ett trevligare bestånd. Under november rullar 180 lass/vecka in med våra åkerier. Dessutom är Grotbilarna i gång med riskörning.

Du som hugger själv, aptera timmer så här!

Grantimmer:                    Dim. 18 cm+. Längder 37 dm, 43, 49, 55 dm.

Vid mindre huggningar kan grantimmer huggas ner till 14 cm i topp.

Talltimmer:                     Dim. 18 cm+. Längder 37 dm, 43, 49, 55.

Kubb tall/gran:               Dim 12-18cm Längd 3,05 m. rakt, friskt utan röta.

Björktimmer                       Dim 18 cm+   Längd 3,0 meter. Bra sågstock.

Tändsticksvirke                  Dim 24 cm+   Längd 3,1 m. Skogsröta max 5 cm i rotskäret

Se över skogen! kontakta Din personlige skogvaktare!

Finns fortsatta problem med barkborre? Hur ser föryngringarna ut?
Har tallplantorna nått knähöjd? Behöver frötallarna avvecklas?
Finns intressanta specialsortiment att ta ut? Hur är vägtillståndet?

Dags beställa plantor. Se över dina hyggen!

Beställ plantor nu till vårens planteringar. Det finns tall, gran o björk. Lärk slut.Plantor
Var ute i god tid, en del sorter börjar ta slut. Behöver markberedning göras?

Grot o flisleveranser

är i gång. Vi försöker få in de äldsta partierna
nu i första hand samt ev. partier som saknar papper.

Se över vändplaner o skogsbilvägar!

Att avtransporterna fungerar bra hänger ihop med vägens standard. Buskröj kanterna så bilarna kommer fram. Dessutom torkar vägbanan av bättre. Ta bort vassa stenar o grusa! Att underhålla vägdiken o kantskära är nödvändigt för att vägen ska fungera i ur o skur.
Ett första lager med grövre bergkross (t.ex 0-60) för att sedan fylla med bärlager ovanpå rekommenderas. Vändplanen bör ha en diameter på 25 meter. Bäst med rundslinga.
Varma vintrar som oftast är lite blötare kräver stabila vägar nu och i framtiden.

Leveranskontrakt

Även om efterfrågan på de flesta sortiment för närvarande är god så är det viktigt att skriva kontrakt före avverkningen påbörjas.
Vissa sortiment kan bli fulltecknade i vissa månader.

Skötsel av NS bestånd

Ofta är det hagmarker, lövskogar där man tar bort skuggande gran som växt in i området.
Sådana områden vill man ha solbelyst mark för att sällsynta arter ska trivas. Det kan också vara ekar som bör frihuggas för att kronan ska utvecklas. Vissa åtgärder kan det finnas ersättning till från Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen.

Vi utför certifiering av skog

Det vanligaste är att dubbelcertifiera sig Man har att förhålla sig till ett regelverk som står med i avtalet. Beställ broschyr från kontoret!

Vid utbetalningar fungerar bankgiro säkrastBankgiro

Man ser då att det är rätt mottagare till skillnad från konton.
Så har du bankgiro eller skaffar det så meddela kontoret!
Det kan knytas till ett konto som du har.

Fortsätt ha koll på granbarkborren! Beställ vältlappar från kontoret 0582-200 01!
SKOGsams personliga rådgivare(skogvaktare) bistår i alla frågor med råd o lönsamma tips.
Du är varmt välkommen att ringa oss för skogliga frågor.
Du hittar oss här
skrivmaskin