Publicerat den | Nyheter.

Granbarkborren svärmar nu när temperaturen når 18 grader. Stora mängder borrar har man sett i fällorna bl.a i södra Örebro län, Kungsör, Västerås, Sörmland där mätning sker.

Svealand är hårdast drabbat. Mindre problem i Götaland och Norrland. Vi har sedan 2018 och fram till nu det värsta utbrottet i Sveriges historia. Granbarkborren letar efter stressade granar. Mest angrips granar som står på för torr mark samt äldre granskog som är mindre vital. Vid svärmning går honor in och lägger ägg under barken. Larverna äter av innerbarken och trädet dör p.g.a näringsbrist och av de svampar som etablerar sig i trädet.

Sedan 2018 bedömer man att 26 milj m3sk skog dött och orsakat skador för många miljarder. Så passa på att ta en skogspromenad för att kolla granen. Våra skogsrådgivare är redo att följa med för att se vilka åtgärder som kan behövas och när. Få ut vindfällen viktigast. Efter avverkning är det viktigt vid föryngringen att plantera rätt träd på rätt plats. Och få till stånd en mera variationsrik skog med flera trädslag. Helt enkelt att sprida riskerna. Genom att röja och gallra i rätttid motverkas risken för framtida snöbrott och stormskador.

Stark efterfrågan på timmer, massaved och brännved.

Innebär höga och höjda priser för kvartal 3. Det är så långt man kan överblicka. Virkespriserna är nu dom högsta som varit på 2000 talet. Det beror mycket på kriget att det blivit underskott. Som vanligt är det tillgång och efterfrågan som styr marknadspriserna. Ett exempel är Tändsticksvirke av asp som 15 maj höjdes till 725 kr/ prima och 630 kr/fub sekunda.

Blandsortiment

I gallring med flera trädslag kommer vi att införa ett blandsortiment. I detta
som kallas SKOGsamved får alla trädslag ingå samt även 25% brännved.
Målet är att minska den dyra sorteringen som tar tid för både skördare, skotare
och lastbilar. Din kontakt på SKOGsam berättar mera om ett-sortimentet.

Vilken skog satsar jag på efter avverkning?

På torra marker fungerar tall och vårtbjörk.
På fuktigare gran, glasbjörk.
På riktigt bördiga gran, lärk, vårtbjörk, asp.
Vid plantering och röjning bygger man det framtida beståndet.

Är ungskogen tät och behöver röjas?

Ska man röja fram en blandskog? Är det brunnsröjning eller traditionell röjning? Våra röjningslag hjälper till. Ofta får man röja 2-3 gånger innan gallring.

Beställ skogsbruksplan!- få kännedom om din skog.

En sb-plan ökar möjligheten till ett aktivt skogsbruk. Planen anger vad som bör röjas, planteras, gallras m.m. och när i tid. Du kan från den räkna på ekonomin för fastigheten. Våra planläggare jobbar för fullt med planer och nu är det en bra tid för fältarbeten.

Vi på SKOGsam är nio skogliga rådgivare

som servar våra leverantörer med information och avverkningsresurser vilket kräver personal och tillgång till maskiner. Varje skogvaktare har sina maskiner. En viss brist på entreprenörer råder nu. Branschen behöver fler förare till skördare och skotare. Dessutom har inköpspriserna på nya maskiner ökat kraftigt samtidigt som leveranstiderna kan vara ända upp till 1 år.

TIPS

  • Kolla granskogen.      Finns det angrepp?
  • Frötallarna.                 Har plantorna nått knähöjd. Dags att avveckla  skärmen?
  • Röjning.                      Finns oröjda tall, gran, lövområden?
  • Timmerskog.              Höga priser tall och gran.
  • Specialsortiment        Våra specialsortiment höjer skogens värde

Välkommen att höra av dig! ”Våra personliga skogvaktare tar väl hand om din skog.”

Väl mött i din skog, i ditt företag!