Publicerat den | Nyheter.

Bäste skogsägare och leverantör!

Avverkningarna fortgår med hög fart på SKOGsam tills tjällossningen kommer.

Vi har haft några stormar som orsakat vindfällen. Vi ser också stora angrepp av barkborre. Fokusera på att hugga upp vindfällen samt avverka angripen skog.
Vindfällen är det borren gillar bäst och även enstaka orsakar spridning av nya borrar. Barkborren är nu i vila, men går i gång igen när värmen blir 18 grader+. Nya borrar flyger ut omkring midsommar. Vi på SKOGsam finns till hand för rådgivning och tips.
Vi jobbar för en bra aptering och synar ut specialsortiment för att höja värdet på din skog.

Aptera dina vindfällen såhär:
Tall/ Grantimmer Dim. 18 cm+, Hugg längderna 37,43,49 och 55 dm!
Vid mindre huggningar under 40 fub kan du gå ner till 15 cm i topp under bark. Tall, gran i skilda vältor Endast friska stockar i timret. Inga torrträd i vanliga sågtimret.
Tall/Grankubb Dim. 12-18 cm, Längd 3,10 m. Raka, friska o utan röta.
Björktimmer Dim. 18 cm+, Längd 3,0 meter. Leverans senast 30 april
Tändsticksvirke asp Dim. 24 cm+, Längd 3,1 meter. Leverans senast 30 april
Stamblock av tall Dim. 25 cm+, Sista datum 31 mars. (innan sommarvärmen)

 

Vad väljer man för trädslag i framtiden?

Ofta så väljer man att glesplantera gran på bördiga marker. Det kan innebära 1500 gran per/ha. Sedan får man hoppas på självsådd av björk o tall för att få en blandskog. Det blir en mer naturlig och artrik skog. Monokulturer av gran undvikes p.g.a problemen. Spara björk och frötallar vid avverkning! Självsådden bidrar positivt till föryngringen och för det är självsådden av tall särskilt viktig för att få rikligt med nya plantor. Plantering med tall går ofta fel då dessa plantor är mer viltbegärliga samt att plantsättningen också blir för gles. Nya plantor bör tränga o komma tätt. Max 75 cm förband enligt forskning. Markbered! Tänk på att behandla mot viltbetning på hösten. (T.ex med Trico)

Behöver du plantor? Beställ nu!

Gran finnes av barrot samt täckrot. Tall i stort sett slut.
Täckrot stor går på marker där vegetationstrycket inte är så stort. Sättes med rör.
Barrot är stor planta med yviga rötter. Passar vid hjälpplantering på bördig mark.
Boka ditt behov snarast, planteringarna brukar börja mitten av april.

Hitta bra avlägg för ditt virke!

Gärna vid väg som är farbar under tjällossningen.
Tänk också på att inte lägga virket på skuggig plats! Då angrips det oftast av randig vedborre
när värmen kommer, vilket leder till inmätningsvägran.
Vedborren skyr solljus, så lägg timret så öppet och soligt som möjligt!

Betr vägarna. Meddela om väg stängts av eller öppnats! Sätt på lappar!
Våra bilar behöver informationen när vägarna är farbara. Slå en pling! 

Beställ vår proffsiga skogsbruksplan! – Få kännedom om din skog!
Genom sb-planen får du reda på innehållet i din skog. Där står värdefull information
om vad som behöver göras. T.ex när röjning, gallring slutavverkning är lämpligt att utföra.
Du får reda på virkesförråd, bonitét och tillväxt. Fina kartor gör det lätt att hitta i bestånden. Via planen kan man bedöma fastighetens värde. Bra underlag vid köp el. försäljning.

Värdering av fastigheter inför ägarskifte eller köp
Vi bistår med detta, och du är välkommen att höra av dig.

Björken har ”framtiden för sig”
Nu forskas det i hur man kan öka möjligheterna att använda även björk till konstruktionsvirke.
I dag tillverkas mycket väggar och hus av korslimmat trä med användande av tall och gran. Det finns en stor möjlighet att även i framtiden björk skulle kunna användas till det också vilket det nu forskas i. Dessutom användes mer björk till den fina produkten björkplywood. Blandbestånd med ingående björk kan passa på många marker.

Momsredovisning en gång per år? Detta gäller.
För den som redovisar moms en gång per år gäller det att den ska lämnas
in i samband med ditt bokslut och deklaration till den 2 maj.

Hur ser virkesmarknaden ut på medellång sikt?
Det går nu att se trender över ett ökat behov av trävaror både inom
Europa och i USA. Klimatvänliga material är det fokus på.
Det bör gynna sågverken och skogsägarna på medellång sikt.
Frågan är mer vad vi får och kan avverka med tanke om propåer
för artskydd, fågelliv m.m. Samt barkborrens härjningar

Välkommen att höra av dig! ”Våra personliga skogvaktare tar väl hand om din skog.”  Du träffar dom ”här”

Vid Pingisbordet!
Stig Åberg