Publicerat den | Nyheter.

Läget på virkesmarknaden

För de svenska sågverken slutade kvartal 2 bättre än väntat, efter Corona-
utbredningen i kvartal 1 som innebar stora neddragningar och stopp i utlastningarna. Sågverken som säljer på hemmamarknaden har haft en hög försäljning då många av medborgarna varit hemma o snickrat på sina hus. Detta har gynnat byggvaruhusen som haft den bästa våren och försäljningen någonsin.

Hur är marknaden framåt?

Perioden juli september har sågverken order och avsättningen av timmer ser hyggligt ut.
Däremot är man orolig för perioden oktober och vintern. Sågverken har som vanligt bara order för 2 månader framåt. Finns det avsättning under vintern, hur blir priserna, ökar
viruset igen? Frågor som senare får besvaras.
Timmerpriserna sjönk cirka 7% under våren både på tall och gran.
I början på hösten kommer efterfrågan på talltimmer o specialsortiment av tall vara god.
För grantimmer normal efterfrågan augusti-september. Från oktober råder osäkerhet på gran.

Massaved, stora överskott, begränsad avsättning

Massabruken har enormt stora vedlager vilket trycker priserna neråt. I Sverige har vi inte lyckats med att minska lagren av massaved. Bara sista året har lagren ökat med 13%.
Alla bolag i Svealand, Norrland har sänkt massavedspriserna med 7-8% på gran-o. barrmassaved. På björkmassaved råder det viss brist och där har priserna stått sig.

Nästan alla massabruk har underhållsstopp under september-oktober.

Det kommer att innebära 1 månads mindre förbrukning av massaved i höst.
Kvoteringar o stora bilvägslager av massaved blir att räkna med året ut.

Barkborreangreppen drar fram jättevolymer brännved, massaved, grantimmer.

Det är de stora barkborrehuggningarna som dragit fram ett jätteöverskott på brännved, massaved, grantimmer. Angreppen ser ut att fortsätta en säsong till och medför fortsatt stort utbud och bekymmer för värmeverken o massabruken att kunna ta emot alla volymer.
Värmeverken aviserar att man kanske inte kan ta emot alla volymer kommande säsong.
Dessutom har brännvedspriserna kommit ner på riktigt låga nivåer.

SKOGsams mål att fortast möjligt få slutkört alla sortiment

Dessvärre har det under säsongen varit enormt mycket kvoteringar och stopp vid massabruken, vilket gjort att massaved blivit liggande länge. Vi gör därmed fler delavräkningar då det som varit inmätt avräknats. Resterande massaved, brännved avräknas när industrin kunnat mottaga dessa.
Under rådande omständigheter har det inte gått att få helt slut snabbt på alla sortiment.

Råd inför hösten

Med rådande överskott på massaved bör massavedsrika huggningar skjutas framåt i tiden.
Avverka angripna granbestånd o rädda timmervärden så långt det går. Granar som stått döda på rot mer än 1 år och gynnar barkborrens fiender (Myrbaggen m.fl) bör lämnas kvar.
Avverka mera tall som efterfrågas. Ta ut de specialsortiment som finns på tall! Hugg björk!

 

 

Några av sortimenten i höst:

 

  • Tall-grantimmer.       Ska special-apteras efter sågverkets önskemål.
  • Klentimmer Gran.
  • Grankubb.                   En stor del går till Japan o Kina.
  • Möbelkubb av tall.     Mycket apteras till den Japanska marknaden.
  • Vänerblock gran.       Till plywoodtillverkning.
  • Slipertall.                     För den svenska marknaden.
  • Björk-Asptimmer      Björk till inredning, tumstockar. Asp till tändstickor.
  • Ektimmer.                   Går mest till golvtillverkning.


  Röjningar i rätt tid, ökar beståndets framtida värde.

  Fortsätt o röj för fulla muggar. Kolla upp dina röjningar och det behov som finnes med våra skogliga rådgivare. Titta i skogsbruksplanen, där finns mycket information.
  Undvik att skapa monokulturer. Ett mera varierat och blandat bestånd bör eftersträvas.

  Beställ och uppdatera skogsbruksplanen! – få kännedom om din skog.

  Genom skogsbruksplanen får du reda på innehållet i din skog. Där står värdefull information om vad som ska t.ex röjas, gallras och när i tid. Du får reda på Virkesförråd, bonitét och tillväxt. Bra kartor gör det lätt att hitta bestånden, samt gör nytta vid avverkningsanmälan.
  SKOGsam gör proffsiga planer till rätt pris. Slå en signal!

  Välkommen att ta kontakt med din personlige rådgivare på SKOGsam!

  Vid blåbärshinken, Stig Åberg