Publicerat den | Nyheter.

Tyvärr blir det ingen bussresa i år p.g.a viruset. Lite synd då vi haft dessa utflykter från 1980 talet fram tills nu med stor uppslutning. Vi får satsa på nästa år i stället

Läget på virkesmarknaden
Avverkningarna pågår för fullt i bestånd med granbarkborre. Det innebär att stora
mängder grantimmer, grankubb, torrtimmer, massaved och brännved produceras dagligen.
Massaved är en överkottsvara med begränsad avsättning. Timmer råder det stor efterfrågan
på och mycket grantimmer/kubb avverkas just nu. Priserna på timmer o kubb är goda. Priserna på massaved, brännved dämpade. Vi har bra specialsortiment som höjer värdet på avverkningarna. Fortsatt fokus på avverkning av områden angripna av barkborren gäller.

Dags beställa markberedning
Har man lämnat frötallar så bör man markbereda så mineraljorden kommer fram.
Vid plantering av gran, björk m m så får plantan en betydligt bättre start i mark-
beredda områden. I bördiga o fuktigare områden är högläggning ett bra alternativ.Plantor
Enligt Skogforsk ger markberedning positiva tillväxteffekter i minst 30 år.

Dags beställa plantor och sättning
Beställ plantor till denna höst eller till våren. Det finns täckrot och barrot av tall, gran, lärk.
Man kan beställa plantor av kvalitét standard eller förädlade som heter Premium. Förädlade plantor ger ökad vitalitet, snabbare tillväxt. Planta premium kostar cirka 30 öre mer per planta. Mot snytbagge så behandlas plantorna med conniflex (lim- sand

Gallra gran en gång!
Granskogen mår bäst av att gallras bara en gång. Vid gallring blir det vissa skador på mark,
rötter och stammar. Därmed får man en ökad rötrisk och det är stubbarna som står för den
största rötspridningen. En andragallring i gran ger mer skador. Vid förstagallringen har man
mycket ris att gå på i skotningsvägarna. Det har man inte i andragallringen.
Tallbestånd bör minst gallras 2 gånger. Bäst att gallra gran är på vintern.
Under 5 plusgrader minskar rötsporerna. Vintrarna är ju numera blöta o fuktiga och utan tjäle, det är väl nackdelen.

Lämna mer frötallar, trots vindfällsrisken
Lämpligt antal omkring 100 frötallar/ha. Även om hälften blåser ner bidrar dom med mycket självsådd om markberedningen är välgjord. Det tar i regel 3 år innan frötallen avger som mest med frö. Bördigare områden kompletteras med plantor.

Mer variation i framtida skogen behövs
Hur mycket löv ska man spara? Finns inget enkelt svar. Det kan vara 10%, 20% eller mera.
Undvik monokulturer o satsa på mer blandning. Reglera trädslagen sedan vid röjningen.

 • Beställ skogsbruksplan- få kännedom om din skog!
  Du får reda på virkesförråd, när åtgärder ska göras, var de olika bestånden ligger.
  Vi gör proffsiga planer med bra kartor och med inplastade fältexemplar.
 • Har du igenväxta planteringar? Behöver det röjas?
  Efter lövfällningen är det lämpligt att röja för att se tall-granplantorna i botten.
  Röj senare på hösten eller i vår innan löven slår ut!
 • Skogsbilvägen bör underhållas
  Kom ihåg att kantröja, dikesrensa o grusa för kommande avverkningar.
 • Dags att inventera skogen
  Tillsammans tar vi en skogspromenad där vi diskuterar lämpliga kommande
  åtgärder på din fastighet för innevarande säsong.

Du som är självverksam. Aptera timret så här!

Sort Minsta diameter Längder
Grantimmer 14 cm i topp 37, 43, 49, 55 dm
Talltimmer 18 cm i toppr 37, 43, 49, 55 dm

Vid större volymer hugg Dalakubb mellan 12-18 cm i topp. Längd 3,05.
OBS! Tall- och grantimmer skall alltid läggas i separata vältor!

Kom ihåg!

 1. Prioritera avverkning av bestånd med granbarkborre!
 2. Avverka frötallar när plantorna nått knähöjd!
 3. Beställ markberedning!
 4. Beställ plantor och sättning till våren!
 5. Underröj inför gallring o slutavverkning!

Välkommen att höra av dig till oss!

 

     

Vid kaffekoppen
Stig Åberg